ม.ราชภัฎพิบูลสงครามร่วม มทบ.39 เปิด ชมรมกตัญญูคลับ PSRU

เมื่อวันที่  28 ส.ค.62  ที่ห้องประชุมสโลป อาคารกิจการนักศึกษา ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมืองพิษณุโลก พ.อ. วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกันเปิดชมรม “กตัญญูคลับPSRU “ ซึ่งเป็นชมรมจะได้ร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุคคล 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.พ่อ แม่ ผู้มีพระคุณ ผู้ให้กำเนิด การเลี้ยงดูทั้งชีวิต 2.ครู อาจารย์ และสถานศึกษา ผู้ให้วิชาความรู้  3.บรรพบุรุษ ชาติบ้านเมือง ที่ให้แผ่นดิน ได้ทำมาหากิน และ 4.สถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ และบูรพกษัตริย์ที่เสียสละเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อให้คนไทยเป็นอิสระจากผู้รุกรานการจัดกิจกรรมครั้งนี้  จัดให้มีการแสดงของตัวแทนนักศึกษาคณะคุรุศาสตร์ จำนวน 200 คน ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นแนวทาง และถ่ายทอดความรู้ด้านจิตอาสา 904 วปร. ในการดำเนินชีวิต มุ่งสร้างพื้นฐานผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1.มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง คือ ยึดมั่นในชาติศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.มีพื้นที่ชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม คือ รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูก ปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด 3.มีงานทำ มีอาชีพ คือ รักงาน สู้งาน สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และ 4.เป็นพลเมืองที่ดี คือเป็นพลเมืองดี  มีน้ำใจ เอื้ออาทร ทำงานอาสาสมัคร และงานบำเพ็ญประโยชน์หลังจากได้ทำการเปิดตัวชมรม “กตัญญูคลับ PSRU “ แล้ว จะมีการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไป โดยจะมีการทำกิจกรรมต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ1-2 ครั้ง โดยมีสมาชิกในชมรม เป็นผู้คิดและกำหนดกิจกรรมภายใต้การให้คำแนะนำของคณาจารย์ และทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาและ มณฑลทหารบกที่ 39 นอกจากจะเป็นการปลูกฝังเรื่องของความกตัญญูแล้ว ยังทำให้สมาชิกชมรมมีความสมัครสมานสามัคคีรวมถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างทหารกับเยาวชนสำหรับชมรมกตัญญูคลับ เป็นกิจกรรมที่กองทัพบกเป็นผู้ริเริ่มจัดทำโครงการโดยมอบให้มณฑลทหารบก ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละพื้นที่ร่วมกันตั้งชมรม เพื่อทำกิจกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงความมีกตัญญู ของเยาวชนคนไทยทั้งหลายต่อสถาบัน หลัก 4 สถาบัน สามารถที่จะถ่ายทอดไปสู่บุคคลข้างเคียง เพื่อให้เยาวชนคนไทยได้รู้ถึงความกตัญญู ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่คนทุกคนควรมีและพึงปฏิบัติอยู่เสมอ ผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณ ซึ่งจะนำมาความเจริญต่อตนเองครอบครัวและประเทศชาติ

 

แสดงความคิดเห็น