อบรมเสริมความรู้พระบวชใหม่อ.วังทอง ณ วัดเขาชี

จังหวัดพิษณุโลก  วัดเขาพนมสัจจฉัพพรรณรังสี(วัดเขาชี) จัดการอบรมเสริมความรู้พระนวกภูมิ ประจำปี 2562
วันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ที่ วัดเขาพนมสัจจฉัพพรรณรังสี หรือ วัดเขาชี ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พระวิรัตน์ จันทสโร หรือหลวงพ่อเบิ้ม เจ้าอาวาสวัดเขาพนมสัจจฉัพพรรณรังษี เป็นประธานโครงการอบรมเสริมความรู้ให้พระนวกะ(พระบวชใหม่) คณะสงฆ์อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ภาค 5 ในการอบรมให้ความรู้พระนวกะในวันนี้ เป็นการบรรยายพระวินัย ตติยปาราชิกกัณฑ์ (ว่าด้วยปาราชิกสิกขา)และการปฏิบัติตนของพระภิกษุบวชใหม่ แด่พระภิกษุบวชใหม่
โครงการอบรมเสริมความรู้พระนวกะ (พระภิกษุผู้บวชใหม่) คณะสงฆ์อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ภาค 5 วัดเขาพนมสัจจฉัพพรรณรังสี (วัดเขาชี) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก คณะสงฆ์อำเภอวังทอง ได้จัดให้มีโครงการขึ้น เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมและวิธีการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้พระนวกะได้เข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มากขึ้น , เพื่อให้พระนวกะได้ศึกษาปฏิบัติธรรม , เพื่อสร้างศาสนทายาทในการสืบทอดพระพุทธศาสนา , เพื่อเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562 (ระยะเวลา 2 วัน) ซึ่งมีพระนวกะที่อุปสมบทใหม่จากวัดต่าง ๆ ในเขตการปกครองของเจ้าคณะอำเภอวังทอง ที่สมัครใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 155 รูป
ขณะที่เวลา 11.00 น. ญาติโยมได้เดินทางมาประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงเพลพระนวกะ เพื่อเป็นการร่วมบุญในครั้งนี้อีกด้วย
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ภาพ – ข่าว

แสดงความคิดเห็น