พิธีรับมอบตำแหน่ง รองแม่ทัพภาคที่ 3 และผบ.พล.ร.4 คนใหม่

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 62 ที่บริเวณสนามด้านหลัง กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.4 (เก่า) พร้อมด้วย พลตรี อุกฤษฎ์  นุตคำแหง ผบ.พล.ร.4 (ใหม่) ประกอบพิธีรับมอบตำแหน่ง โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง  และข้าราชการตำรวจในพื้นที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการ  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.4 ดำรงตำแหน่ง เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 3 และให้พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคำแหง  ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 คนใหม่  ซึ่งต่างขอยืนยันเจตนารมณ์ อย่างแน่วแน่ว่าจะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของกองทัพ  และประเทศชาติ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องยุติธรรม บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมทั้งนี้จะร่วมมือกับข้าราชการทุกส่วน ทุกฝ่ายในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์ความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย  ตลอดจนสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่พี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะยึดถือนโยบายของกองทัพบก และสานต่อนโยบายของท่านรองแม่ทัพภาคที่ 3 และในการที่จะทำให้ กองพลทหารราบที่ 4 เจริญก้าวหน้าต่อไป

แสดงความคิดเห็น