กองทัพภาคที่ 3 มอบประกาศนียบัตรทหารกองประจำการจบการศึกษา กศน.

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 62 ที่ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน ในพิธีมอบประกาศนียบัตรทหารกองประจำการ  ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กศน. ประจำปีการศึกษา 2562 ตามที่กองทัพบก มีนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับทหารกองประจำการ โดยจัดระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ในหน่วยทหารขึ้น เพื่อให้ทหารกองประจำการที่มี คุณวุฒิการศึกษาต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการศึกษาระหว่างประจำการ 2 ปี และเมื่อปลดจากประจำการจะต้องมีคุณวุฒิสูงขึ้น 1 ระดับ ซึ่งสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่รายงานตัวกับหน่วยทหารทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินตามนโยบายของกองทัพบก โดยร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองพิษณุโลก กองทัพภาค ที่ 3 ได้สนับสนุนทหารกองประจำการเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ปัจจุบันทหารกองประจำการที่เข้ารับการศึกษาทั้งหมดได้สำเร็จการศึกษาแล้ว  ทางกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองพิษณุโลก กระทำพิธีมอบประกาศนียบัตรทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กศน. ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษาและปลดประจำการในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยมีทหารกองประจำการสังกัดหน่วยในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร โดยแยกระดับการศึกษาดังนี้  ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 10 นาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน119 นายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 216 นาย รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 342 นาย

แสดงความคิดเห็น