แข่งขันวิ่ง ผารังหมี เทรลรัน ชาเลนจ์ 2019

พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่งเทรลส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านผารังหมี อำเภอเนินมะปราง ผารังหมี เทรลรัน ชาเลนจ์ 2019
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.30 น โรงเรียนผารังหมี บ้านผารังหมี ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิ่ง ผารังหมี เทรลรัน ชาเลนจ์ 2019 โดยมี นายขจรเกียรติ แพงศรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ นักวิ่งและพี่น้องประชาชนชุมชนบ้านผารังหมี เข้าร่วมอย่างคึกคัก
จังหวัดพิษณุโลก โดย สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำกิจกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการท่องเที่ยวเชิงชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการดำเนินงานและการบริหารจัดการโฮมสเตย์ให้แก่ชุมชนบ้านผารังหมี ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเข้ารับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์จากกรมการท่องเที่ยว ตลอดจนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในชุมชนหมู่บ้านผารังหมีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว สร้างงานสร้างรายได้ ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกับชุมชน พื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกอย่างทั่วถึงต่อไป
การจัดการแข่งขันวิ่ง ผารังหมี เทรลรัน ชาเลนจ์ 2019 ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว โดยเป็นกิจกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านบ้านผารังหมี กำหนดจัดขึ้น 2 วัน 1 คืน คือในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 มีนักวิ่งเข้าร่วมจำนวน 330 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันวิ่งเทรล ระยะทาง 25 กิโลเมตร รายการแข่งขันวิ่งฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร บนเส้นทางวิ่งภายในหมู่บ้านผารังหมีและหมู่บ้านใกล้เคียง ในพื้นที่ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งนอกจากการแข่งขันวิ่ง บรรดานักวิ่งที่เข้าแข่งขันยังได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านผารังหมี อาทิ การนั่งรถรางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านพร้อมชมทัศนียภาพหมู่บ้านและเยี่ยมชมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเสื่อกกและผ้าทอ ตลอดจนพิธีบายศรีสู่ขวัญและรับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนผารังหมี
กิจกรรมสานพลังประชารัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการท่องเที่ยวเชิงชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก นับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางพร้อมบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชนอันจะนำไปสู่การกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น