ก.พลังงานสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เปิดงานสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร  มุ่งพัฒนาพลังงานทดแทน ให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  พร้อมเตรียมผลักดัน จัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน โดยใช้เชื้อเพลิงแบบผสมผสาน ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิต ใช้ และจำหน่ายไฟฟ้า

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่อาคารเอกาทศรถ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (TREC12) โดยนำองค์ความรู้เรื่องพลังงานที่มีอยู่มาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะและส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า รัฐบาลได้มุ่งพัฒนาพลังงานทดแทน ให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยพลังงานจะเปลี่ยนความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น อาทิ การจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน โดยใช้เชื้อเพลิงแบบผสมผสาน ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ใช้และจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการในพื้นที่ของตนเองอย่างยั่งยืน อีกทั้งเรื่องการใช้รถพลังงานไฟฟ้า ซึ่งประเทศไทยเป็นฐานผลิตรถที่ใช้พลังงานน้ำมันขนาดใหญ่ หากไม่มีการปรับเปลี่ยนจะไม่สามารถครองความเป็นเจ้าตลาดรถยนต์ไว้ได้

สำหรับ การจัดงานในครั้งนี้ จึงเป็นเวทีที่เปิดโอกาสในการ เข้าร่วมรับฟังแรกเปลี่ยน การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลงานบทความทางด้านพลังงานทดแทนกว่า 72 บทความ หน่วยงานแสดงผลงานประมาณ 30 หน่วยงาน จัดขึ้นระหว่าง 6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยความร่วมมือหลักขององค์กร 3 ฝ่าย ที่เป็นตัวแทนท้องถิ่น คือ  มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยจะมีผู้เข้าร่วมชมงานดังกล่าวกว่า 1000 คน

แสดงความคิดเห็น