วัดสุดสวาสดิ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที 28 พ.ย. 62 ที่ศาลาการเปรียญ วัดสุดสวาสดิ์ ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก พระครูประภัศร์โสตถิคุณ เจ้าอาวาสวัดสุดสวาท ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีคณะพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ ส่วนราชการ แลพสกนิกรชาวพิษณุโลก จำนวนหนึ่งร่วมพิธีดังกล่าว  โดยมีนายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายก เทศบาลตำบลบ้านคลอง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์หลังจากนั้นพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ บทสวด โพชฌังคปริตร อภยปริตร บทสักกัต์วา น้อมนำคุณพระรัตนตรัยเพื่อให้เกิดเป็นธรรมโอสถขจัดทุกข์โศกโรคภัย บทนัติ เม น้อมนำระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อ้างเป็นสัจวาจา เพื่อให้เกิดชัยมงคล บทยังกิญจิ  น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นรัตนะที่มีพลานุภาพ สูงสุดกว่ารัตนะทั้งมวลในโลก เพื่อให้เกิดความสวัสดีมงคลพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ ได้เจริญบทสวด ปรมราชินีนาถาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา  ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงสถิตในพระราชถานะ แม่ของแผ่นดิน ขอเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขอทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงปราศจากโรคันตรายนิราศร้างห่างภับพิบัติอุปัทวทุกข์ ทรงเจริญพระพรรณ สุข พล ทุกประการ  พร้อมเจริญบทสวด มหาวชิราลังกรณาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา ถวายชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมสุขสิริสวัสดิ์หลังจากนั้นคณะพระภิกษุสงฆ์ พร้อมด้วยพสกนิกร ได้นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้

แสดงความคิดเห็น