ศธจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรม จิบกาแฟ แชร์ความคิด ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทีมบริหารและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ รองศึกษาธิการภาค 17 ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1-3 ผอ.สพม.เขต 39 ผอ.สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ผอ.กศน. ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.พิษณุโลก ผอ.สำนักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 ผอ.สก.สค.จังหวัดพิษณุโลก ประธานคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพิษณุโลกและคณะผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่/กลาง ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ในกิจกรรม “coffee Council เราพบกัน” ร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

การจัดกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะที่เป็นหน่วยประสานการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติโดยการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ เห็นควรให้มีการจัดการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อการดำเนินงานการบริหารจัดการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา ได้มีบทบาทเข้ามาร่วมมือ ร่วมส่งเสริม และสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางวิชาการให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะชีวิตเพื่อเอาตัวรอดหากเจอภัยสังคมในรูปแบบต่างๆ และทักษะอาชีพเพื่อวางแผนประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้มีความเสถียรภาพด้านการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ กิจกรรม “Coffee Council เราพบกัน ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก” จะมีการหมุนเวียนไปที่หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก โดยเจ้าภาพครั้งต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รับเป็นเจ้าภาพ

…………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น