พิษณุโลกตรวจเข้มโควิท 19 ฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยระดับ 4

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 63 ที่โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ อ.เมืองพิษณุโลก พลโท อภิสิทธิ์ นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ในส่วนการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย (Humanitarian Assistance and Disaster Relief Exercise: HADR – X) โดยมีนาย Joseph Martin ผู้อำนวยการ ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศด้าน การจัดการภัยพิบัติ (Center for Excellence in Disaster Management & Humanitarian Assistance (CFE-DM) พลตรี จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 และพลเรือตรี ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีนครั้งนี้ด้วยก่อนการประชุม ที่บริเวณด้านประตูทางเข้าห้องโรงแรม ได้มีเจ้าหน้าที่แพทย์ทหารเจ้าหน้าที่พยาบาลทหาร ด้านสาธารณสุข ทำการคัดกรองนายทหารและเจ้าหน้าที่ทุกนาย และผู้ที่จะเข้าไปร่วมรับฟังการบรรยายภายในห้องประชุมอย่างละเอียด โดยทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายจากเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิท 19 กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งไม่พบผู้มีไข้หรือต้องสงสัยแต่อย่างใดสำหรับการ การฝึก HADR – X ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ ระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะมีการฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2563 ที่ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกฯ จาก 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการรับมือและตอบโต้ภัยพิบัติในกรณีที่ประเทศไทยประสบภัยพิบัติขนาดใหญ่ ระดับ 4 และต้องร้องขอความช่วยเหลือจากนานาประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพมิตรประเทศ และความร่วมมือระหว่างภาคทหารและพลเรือนอีกด้วยสำหรับการฝึกการแก้ปัญหาบนโต๊ะด้านภัยพิบัติ ประกอบด้วย 1.การบรรยายภาควิชาการ ในวันที่ 24 และ 26 ก.พ.63 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ บทบาท และความรับผิดชอบของประเทศผู้ประสบภัยในการตอบโต้ภัยพิบัตินานาชาติ การทำความเข้าใจถึงการประสานงานระหว่างภาคทหารและพลเรือน และภาพรวมสถานการณ์ความขัดแย้งที่มีความซับซ้อน รวมถึงการใช้ทรัพยากรทางทหารในการตอบโต้ภัยพิบัติ 2.การฝึกการแก้ปัญหาบนโต๊ะ ในวันที่ 25-27 ก.พ. 63 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถวิเคราะห์และมีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความซับซ้อน ได้อย่างรวดเร็ว และเตรียมคำแนะนำสำหรับการสนับสนุนทหารในการตอบโต้ภัยพิบัติ รวมทั้ง การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศในบริบทที่มีความขัดแย้ง การฝึกการแก้ปัญหาบนโต๊ะครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการฝึกฯ ประกอบด้วย ทหาร และผู้แทนภาคประชาสังคม รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคมจากต่างประเทศจาก 8ประเทศ รวมทั้งสิ้น 100 คน

แสดงความคิดเห็น