ทำความสะอาดพระราชวังจันทน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดพระราชวังจันทน์ เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2563
วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้องรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงมีพระราชพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและเป็นการถือกำเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีกิจกรรมการทำความสะอาดบริเวณพระราชวังจันทน์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย การตัดหญ้า ตกแต่งและเก็บกิ่งไม้ กวาดทำความสะอาด ล้างทำความสะอาดถนนเพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม รวมทั้งทำความสะอาดภายในศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เนื่องจากมีคณะศึกษาดูงานและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมจำนวนมาก เพื่อป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน.


——————————————

แสดงความคิดเห็น