สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 ช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์ไวรัสโควิด

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.63  ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด อ.เมืองพิษณุโลก จัดพิธีมอบข้าวสารให้ความช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 89,620 กิโลกรัม โดยมี พลโท พิสุทธิศักดิ์ ทัพเจริญภูมิ  รองประธานกรรมการ (1) สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบข้าวสารพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 14,270 กิโลกรัม ให้แก่ผู้แทนหน่วยสมาชิกในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 27 หน่วย ซึ่งการรับมอบในครั้งนี้มีสมาชิกที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 1,427 คน เพื่อแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีเงินได้รายเดือนไม่เกิน 20,000 บาท และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส โคโรนา 2019 โดยจ่ายเป็นข้าวสารคนละ 10 กิโลกรัม ในวงเงิน 300 บาท สำหรับพื้นที่สำนักงานสาขาจังหวัดสาขานครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ตาก เชียงใหม่และหน่วยงานจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้กรรมการในพื้นที่ เป็นผู้รับผิดชอบกำหนดวันในการมอบต่อไป การมอบข้าวสารให้ความช่วยเหลือสมาชิก ในสถานการณ์วิกฤติไวรัสโคโรนา 2019สำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้  ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากมาตรการที่สหกรณ์ได้ช่วยเหลือสมาชิกแล้ว คือ การพักชำระเงินค่าหุ้น การพักชำระต้นเงินกู้ และการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิก โดยสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3จำกัด ได้ประสานกับสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด เป็นผู้จัดหาข้าวสาร อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้สหกรณ์ฯ ได้พักชำระหนี้เงินต้นและหุ้นรายได้ 3 เดือน ตั้งแต่ พฤษภาคมถึงสิงหาคม โดยขอยื่นความประสงค์ได้ที่สหกรณ์ฯ และการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกลดลง 0.10 เปอร์เซ็นต์

แสดงความคิดเห็น