“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันที่ 21 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ บริเวณลานดินโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เทศบาลตำบลท่าทอง พร้อมด้วยภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2563 จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกันเปิดป้ายโครงการ

สำหรับโครงการฯดังกล่าวจัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2562 ถึงปี พ.ศ.2563) เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยร่วมใจกันปูลกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้นในที่ดินของตนเอง พื้นที่หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ที่สาธารณะ ศาสนสถาน เมื่อปลูกแล้วให้ลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ด้วยเพื่อเป็นการนับสถิติการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ทั่วประเทศให้ได้จำนวน 100 ล้านต้น พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม โดยสามารถของรับกล้าไม้จากหน่วยเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในพื้นที่จังหวัด ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ.2565 สำหรับในปี พ.ศ.2563 สถิติการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ปีการปลูกต้นไม้ทั่วประเทศแล้ว จำนวน 14,242,282 ต้น สำหรับจังหวัดพิษณุโลก มีการปลูกต้นไม้แล้ว จำนวน 106,163 ต้น โดยในปี พ.ศ.2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดเป้าหมายในการปลูกต้นไม้ของจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 380,000 ต้น

สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้มีจำนวน 450 คน โดยมีการดำเนินการตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด สำหรับพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกในวันนี้ มีจำนวน 6000 ต้น บนเนื้อที่ 30 ไร่ อัตราไร่ละ 200 ต้น ประกอบด้วยประเภทไม้ดอกสีม่วงได้แก่ ไม้เสลา ประเภทไม้มงคล ได้แก่ ไม้พะยูง ไม้กันเกรา ไม้กฤษณา ไม้กัลปพฤกษ์ และประเภทพันธุ์ไม้มงคลพระราชทาน ได้แก่ ไม้ตะเคียนทอง และไม้ยางนา เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน เพิ่มออกซิเจนในอากาศ ลดภาวะโลกร้อน เป็นแหล่งฟอกอากาศสำหรับประชานในเมืองและชุมชน คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้น


//////////////

แสดงความคิดเห็น