รมว.พม.มอบเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางหลัง covid-19 พื้นที่อำเภอเนินมะปราง

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.63  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมกิจกรรม one stop service คนพิการ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และบริการเคลื่อนที่ การอบรมฝึกอาชีพ (อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่หลัง covid-19 ) โดยมีนางพัชรี อะระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอธิบดีกรมต่างๆในสังกัด ร่วมมอบเงินสงเคราะห์และการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย เด็กในครอบครัวยากจน 50 ราย ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 47 ราย เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 50 ราย ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 100 ราย และการมอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 25 กองทุนจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมบูธกิจกรรมจากกระทรวง พม.การบริการหน่วยเคลื่อนที่ One Stop Service สำหรับคนพิการให้บริการประเมินความพิการโดยแพทย์ บริการออกบัตรคนพิการ โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิษณุโลกการให้บริการเปลี่ยนสิทธิ การรักษาพยาบาล โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 2  และการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยคนพิการสำหรับบูธหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.อาทิ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือจังหวัดลำปางสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านสองแคว ศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง  ส่วนกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย กิจกรรมนัดพบแรงงาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก นิทรรศการ โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เพื่อดูความพร้อมของศูนย์ดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น