อบจ.พิษณุโลกจัดสัมมนา การพัฒนาสวนสาธารณะบึงราชนก


วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอำนวย ตาวงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก “การพัฒนาสวนสาธารณะบึงราชนก สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก สู่เมืองศูนย์กลาง ความเจริญแห่งภูมิภาคที่มั่นคง สี่แยกอินโดจีน” ณ ห้องประชุมบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและระดมความคิด กำหนดทิศทางวางแผนพัฒนาสวนสาธารณบึงราชนก พื้นที่สีเขียวอ่อน ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการนันทนาการและรักษาดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลกให้สอดรับต่อแผนหลักคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และรับฟังปัญหา ความต้องการพัฒนาสวนสาธารณะบึงราชนก เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีนเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม และบริการของภูมิภาคส่วนความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” และวิสัยทัศน์จังหวัดพิษณุโลก “ศูนย์กลางความเจริญแห่งภูมิภาคที่มั่นคง สี่แยกอินโดจีน ประตูสู่ความมั่งคั่ง ประสานพลังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตลอดจนเพื่อร่วมกับทุกภาคส่วนประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกร่วมทำการประชาคม กำหนดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาสวนสาธารณะบึงราชนก นำสู่การวางแผนแม่บทการพัฒนาแผนการลงทุนในอนาคต ตามระเบียบขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนภายในจังหวัด นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น องค์กรเอกชน กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ และภาคประชาชนเข้าร่วม 196 คน
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 คณะรัฐมนตรี กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูบึงราชนก โดยให้กรมชลประทานขุดลอกพื้นที่ 3,892 ไร่เศษ รองรับปริมาณน้ำ 28.85 ล้าน ลบ.ม. และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะระดับเมือง พัฒนาพื้นที่ศึกษธรรมชาติพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ กิจกรรมอื่นๆ พื้นที่รวม 517 ไร่เศษ โดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ดำเนินการศึกษาและแผนงานแม่บทและฟื้นฟูแหล่งน้ำเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติแห่งชาติ และกำหนดแผนการพัฒนาและฟื้นฟูตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ มลพิษ ระบบนิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์ จัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูครอบคลุมตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ความยั่งยืนและบูรณาการกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนฯ รวมทั้งแผนการลงทุนเป็นรายปีและหน่วยงานรับผิดชอบตามภารกิจ
สำหรับบึงราชนก แบ่งเป็น 4 ด้าน เช่น 1. แผนแม่บทการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต มี 3 กิจกรรม โดย กรมทรัพยากรน้ำและกรมชลประทาน 2. แผนแม่บทการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย มี 11 กิจกรรม โดย กรมชลประทาน กองบัญชาการกองทัพไทย กรมทางหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 3. แผนแม่บทการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ มี 3 กิจกรรม โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ มี 12 กิจกรรม กรมเจ้าท่า สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก กรมโยธาธิการและผังเมือง ธนารักษ์ กรมที่ดิน กรมประมง สนง.สิ่งแวดล้อม ภาค 3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อบต.วังพิกุล และกรมชลประทาน รวมงบประมาณเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูบึงราชนก 4 ด้าน จำนวน 1,456,983 ล้านบาท .
—————————————

แสดงความคิดเห็น