PHHS Internship โอกาสที่ดีระหว่างฝึกงาน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมโรงแรมแอคควา จ.ชลบุรี ได้มีการจัดงานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ทางวิชาการ (mou) ระหว่าง โรงเรียนการโรงแรมและการบริการ จังหวัดพิษณุโลก โดย คุณณัฐทรัชต์ ชามพูนท ผู้รับใบอนุญาตฯ กับ โรงแรมในเครือ SP Hotels Group โดย คุณไพรทูล บุญศรี ผู้จัดการในเครือ SP Hotels Group ซึ่ง mou ในครั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสที่ดีระหว่างฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ร่วมถึง สร้างเครือข่ายพันธมิตรโรงแรมชั้นนำต่างๆ ในประเทศ สู่พัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาด้านการโรงแรมและการบริการสู่ระดับสากลต่อไป


นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนการโรงแรมและการบริการ จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การMOU ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสนใจด้านงานโรงแรม ทางโรงเรียนจึงจัดทำโครงการ PHHS Internship โอกาสที่ดีระหว่างฝึกงาน ขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรโรงแรมชั้นนำต่างๆ ในประเทศ สู่พัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาด้านการโรงแรมและการบริการ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และได้ฝึกปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการระดับชั้นนำ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยได้นำร่องที่โรงแรมในเครือ SP Hotels Group ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะพัฒนาบุคลากรในด้านนี้ นอกจากนี้ยังถือเป็นการ ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากลต่อไป


ด้าน นายไพรทูล บุญศรี ผู้จัดการในเครือ SP Hotels Group กล่าวต่อว่า ทางโรงแรมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ทางโรงแรมจะได้บุคคลากรที่ดีและมีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงตรงตามมาตรฐานสากล เตรียมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤต การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19 ซึ่งทางโรงแรมก็ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันทางโรงเรียนที่จะสร้างบุคคลากรที่ดีและมีประสิทธิภาพมายกระดับงานบริการด้านของแรมของประเทศไทยด้วย และทางโรงแรมพร้อมที่จะรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์เป็นพนักงานของโรงแรมทันที ที่นักศึกษาผ่านการประเมิน และในระหว่างฝึกประสบการณ์เพื่อเป็นเครื่องการันตีว่านักศึกษาจบจากโรงเรียนนี้มาแล้ว มีงานทำแน่นอน


บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น มีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาของโรงเรียนการโรงแรมและการบริการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้ง พนักงานของโรงแรมแอคควา พัทยา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก พอเสร็จพิธี MOU แล้ว ทางโรงแรมก็ได้พานักศึกษาเยี่ยมชมโรงแรมพร้อมเรียนรู้การทำงานในสายการโรงแรมจริง เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาอย่างมีความสุขต่อไป

/////////////

แสดงความคิดเห็น