มทบ.39ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนประสบภัยสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 64  ที่ห้องประชุมแควน้อย39 พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 39  ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยทหารรับผิดชอบพื้นที่แต่ละอำเภอ สัสดีอำเภอ นายอำเภอหรือ ตัวแทนนายอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ปภ.จังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลกผู้อำนวยการ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกผู้อำนวยการสำนักการงัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 พิษณุโลก ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นทีอณุรักษ์ที่11 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 3ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อม ในการดูแลประชาชนในพื้นที่พิษณุโลก ในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมหารือแนวทางประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด  และให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการช่วยเหลือประชาชน และลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ทันเวลา

แสดงความคิดเห็น