อบจ.มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติ-ประกาศเกียรติคุณให้ข้าราชการและลูกจ้าง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อม ด้วย ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คณะที่ปรึกษาและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารและภารกิจที่เกี่ยวข้องให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ปฏิบัติและทำงานร่วมกันด้วยความรักสามัคคี พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกชุดใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ และในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563 จำนวน 5 ราย ได้แก่ ข้าราชการประเภทบริหารท้องถิ่น หรือ อำนวยการท้องถิ่น รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นายอรุณ ปุมสันเทียะ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น สังกัด กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ประเภทข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ นายธีรเดช นรัตถรักษา ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักปลัดฯ, ประเภทข้าราชการครู ได้แก่ นางสาวนุชนาฏ พรมสอน ตำแหน่ง ครู สังกัดโรงเรียนศรีอินทร์ทราทิตพิทยาคม, ประเภทลูกจ้างประจำ ได้แก่ นายสมัย เชื้อบุญมี ตำแหน่ง นักการภารโรง สังกัด โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม และพนักงานจ้างตามการกิจ/พนักงานจ้างทั่วป ได้แก่ นายทรงกรด ไชยวุฒิ ตำแหน่งผู้ช่วยครู สังกัดโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 15 ราย อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น