โยธาธิการและผังเมืองประชุมการวางผังนโยบายระดับภาคเหนือ

เวลา 09.00 น.วันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมดิอิมพิเรียล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นประธานในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ(กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง)ครั้งที่ 1 โดยมี นางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักประเทศและผังภาค เป็นผู้กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี เพื่อศึกษาแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาภาคเหนือและภาพอนาคตของภาคเหนือ
นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เปิดเผยว่าการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ เพื่อวางผังนโยบายการใช้พื้นที่โดยรวมของภาคในอนาคต ชี้นำการพัฒนาพื้นที่ให้กับกลุ่มจังหวัด จังหวัดเมือง และชุมชน ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การตั้งถิ่นฐาน และระบบชุมชน การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ถ่ายทอดนโยบายจากผังประเทศ สู่การพัฒนาพื้นที่ภาคอย่างเป็นระบบ ซึ่งการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ จะเป็นการกำหนดนโยบาย แผนผัง มาตรการ และวีการดำเนินการ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง ให้สามารถนำไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การวางและจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดินในทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมทั้งประโยชน์แก่สาธารณะ
ซื่งในวันนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1และประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา ศักยภาพ โอกาสและทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 การประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างวิสัยทัศน์ และกรอบนโยบายการใช้พื้นที่จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำหรือผู้แทนภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม จะนำไปบูรณาการเพื่อการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือต่อไป


/////////////////////////

แสดงความคิดเห็น