ผบ.พลพัฒนาที่ 3 จัดชุดทหารพันธุ์ดีมอบตะกร้าปันสุขช่วยประชาชน 3 อำเภอ

เมื่อวันที่  9 มิ.ย. 64 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ได้มอบหมายให้หน่วยทหาร  ช.3 พัน.302 นำ ตะกร้าปันสุข ไปมอบให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้  และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และผู้ยากไร้ จำนวน 100 ตะกร้า ในพื้นที่ 3 อำเภอโดยในพื้นที่ อำเภอเมือง  ได้นำตะกร้าปันสุข ไปมอบให้กับผู้สูงอายุ และให้กับครัวเรือนยากไร้ ที่บ้านเต็งสำนัก ม.7 จำนวน 30 ตะกร้า ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19  ส่วนในพื้นที่ อ.วังทอง ได้นำตะกร้าปันสุขไปมอบให้ จำนวน 30 ตะกร้าช่วยเหลือครอบครัวที่ลำบาก  และพื้นที่อำเภอนครไทย  ซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดร่วม 100 กิโลเมตร ทางหน่วยทหารพันธุ์ดีจิตอาสา จากค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้นำตะกร้าปันสุขไปมอบให้ จำนวน 40 ตะกร้า  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ตลอดทั้งรับปัญหาของชาวบ้านนำมาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือในระยะยาวให้กับประชาชนอยู่ดีกินตลอดไป  ในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แสดงความคิดเห็น