อบจ.พิษณโลก ร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชนเขาสมอแคลง รวมใจปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายสุชาติ อินทับทิม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร้อยเอกสมจิตร ฉ่ำมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง และนางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ “อบจ.พิษณุโลก รวมใจปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 69 พรรษา ณ บริเวณพระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง หมู่ที่ 11 บ้านโรงบ่ม ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง และได้รับเกียรติจาก นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, กองพลพัฒนาที่ 3, นายชัยพัชร์ สุขนิตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง, นายสำเริง แตงทองแท้ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ในฐานะประธานโครงการป่าชุมชนเขาสมอแคลง และประชาชนตำบลวังทองร่วมโครงการ
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชนเขาสมอแคลง จัดโครงการ “อบจ.พิษณุโลก รวมใจปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ” ขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างเรื่องความกตัญญูในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับจังหวัดพิษณุโลกเพิ่มมากขึ้น จากนั้นร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 2,069 ต้น บริเวณพระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง เพื่อร่วมกันทำความดีสืบสานพระปณิธานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป.
———————————————

แสดงความคิดเห็น