กองพันขนส่งที่ 23 จิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

 

กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกิจกรรม จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.65   พล.ต.กิตติพงษ์  แจ่มสุวรรณ  ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พ.อ.กฤติ  พันธะสา รอง ผบ.บชร.3 โดยได้มอบหมายให้ พ.อ.สุริยัน ประพิตรไพศาล ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3จัดกิจกรรม  จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  บริเวณหน้าลาน กองร้อยทหารขนส่งรถยนต์บรรทุกเบาที่ 2 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน  และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เพื่อถวายและความจงรักภักดี  และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ตลอดทั้งเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน และเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศในเวลาเดียวกันด้วย

 

 

 

แสดงความคิดเห็น