แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย       

แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทยในอดีต

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.65 ที่ห้องบันเทิงทัพ 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย (หลักสูตรครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย) หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งของประเทศไทยและพสกนิกรชาวไทยที่ได้กำหนดขึ้นเป็นวันแม่แห่งชาติ ( Mother’s Day )

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทยในอดีต ในการปกปักรักษาประเทศชาติ และเพื่อสร้างกำลังพลของหน่วยให้มีองค์ความรู้สามารถเป็นครูสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย เผยแพร่ไปยังกำลังพลอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดฝึกอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย (หลักสูตรครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย) หลักสูตร 4 วัน 3 คืน ตั้งแต่วันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2565 โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนจิตอาสา และผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 80 นาย จากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3

สำหรับการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามแบบวิถี New normal ยังคงมีการระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) โดยยึดถือหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น