จุติเปิดสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมแห่งที่ 2 มุ่งดูแลเด็ก เยาวชนเปราะบาง ขยายโอกาสการศึกษา

 

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 65 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมที่ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยมี นางจตุพร  โรจนพานิช  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนภาคีเครือข่าย และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้าร่วมงาน โดยมีนายนิตินัย อุทัยรังษี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก และผู้อำนวยการสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ มีเด็กในความอุปการะจำนวน 27 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งสถาบันฯ  และโรงเรียนนครไทย และวิทยาลัยการอาชีพอำเภอนครไทย สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ

จากนั้นเป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเนินเพิ่ม ณ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ อพม. เข้มแข็ง จำนวน 5 ราย และมอบความช่วยเหลือต่างๆ ให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ได้แก่ เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 27 ราย  และถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 80 ครัวเรือน

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้จัดตั้งสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลกเป็นแห่งที่ 2 เพื่อให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสำหรับกลุ่มเด็ก เยาวชนเปราะบางที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและยากลำบากในพื้นที่ที่จำเป็นต้องให้การดูแลเป็นกรณีเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษา อาศัยในครอบครัวยากจน กำพร้า ถูกทอดทิ้ง  แต่มีความใส่ใจในการศึกษา มีความประพฤติดี และอาจจะไม่มีทุนการศึกษา ด้วยการให้การอุปการะและพัฒนาศักยภาพ โดยสนับสนุนให้ได้รับการศึกษา พร้อมทั้งที่อยู่ที่พักและอาหาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด พร้อมทั้งเสริมทักษะการประกอบอาชีพไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งเสริมสร้างทัศนคติ อุปนิสัย พฤติกรรมที่ดี โดยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็ก เยาวชน สามารถเติบโตเป็นต้นกล้าคุณธรรมที่เป็นคนดีและเป็นอนาคตสำคัญของประเทศชาติต่อไป

นายจุติ กล่าวอีกว่า การเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย เป็นการให้บริการเชิงรุก สำหรับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล  โดยเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือและให้บริการด้านสวัสดิการสังคมแบบครบวงจรอย่างเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service – OSS) สำหรับประชาชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมและได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ด้วยการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งประชาชนและ อพม. ในพื้นที่ เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น