ผู้ว่าสองแควย้ำจริยธรรมโปร่งใส สร้างการรับรู้ข่าวสารให้กับประชาชน

 

 

ผู้ว่าพิษณุโลก มอบนโยบายผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ย้ำจริยธรรมโปร่งใส การสร้างการรับรู้ผ่านหอกระจายข่าว เสียงตามสาย

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 65 ที่ศูนย์ประสานแผนอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมปลัดจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก เดินทางไปประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนนายกเทศมนตรีตำบลวังทอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอวังทอง โดยมีนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง และหัวหน้าส่วนระดับอำเภอเข้าร่วมรับฟัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ผู้นำท้องถิ่นต้องทำให้ตัวชี้วัด ITA จริยธรรม-ความโปร่งใส ซึ่ง ITA เป็นการประเมินกระบวนการโปร่งใส ไม่ใช้อำนาจกดขี่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความสนใจพี่น้องประชาชนผู้รับบริการ ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ พื้นที่อำเภอวังทอง มี 11 อบต.และ 1 เทศบาลตำบล มีนายอำเภอเป็นหัวโต๊ะในแต่ละท้องถิ่น

โดยกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต้องสร้างการรับรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านหอกระจายข่าว เสียงตามสาย ขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งทุกวันพฤหัสบดี เวลา 06.10 – 06.30 น.รายการผู้ว่าฯชวนคุย ทาง สวท.พิษณุโลก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องตอบได้ว่าที่ผ่านมาผู้ว่าฯ พูดคุยถึงเรื่องอะไร  นอกจากนั้นยังมีเรื่องปัญหายาเสพติดที่ต้องร่วมมือกันแก้ไข และอุบัติเหตุทางถนนจะขับเคลื่อน เมา หมวก มอเตอร์ไซค์ ปัญหาขยะมูลฝอย เป็นต้น

ทางด้านนานบุญเหลือ บารมี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถึงการแก้ปัญหาปัญหายาเสพติด  และการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตำแหน่งหน้าที่ผู้นำท้องที่กว่า 4,000 คน จำนวน 93 ตำบล  ซึ่งต้องจ่ายค่าตอบแทน จำนวน 27,000,000 บาทต่อเดือน

แสดงความคิดเห็น