แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมทหารใหม่  สมัครใจเกินครึ่ง มีความมั่นใจเข้ารับราชการทหาร

เมื่อวันที่  3 พ.ย. 67 พลโท กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ แม่ทัพน้อยที่ 3 /รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยคณะฝ่ายอำนวยการ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทหารใหม่ผลัดที่ 1 ปี พ.ศ.2567  ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 3  กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  จ.พิษณุโลก

แม่ทัพน้อยที่ 3  ได้กล่าวกับทหารใหม่ที่เข้ามารายงานตัวที่หน่วยฝึก เพื่อถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ สภาพครอบครัว ปัญหาต่างๆที่เป็นห่วงระหว่างที่จะต้องทำการฝึก และได้ให้กำลังใจแก่น้องๆ พลทหารใหม่ จะช่วยดูแลครอบครัวทางบ้านช่วงที่ทำการฝึกทหารใหม่  โดยจะมีหน่วยต้นสังกัดคอยติดตามสอบถาม และให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเข้าไปแก้ปัญหา เพื่อให้น้องทหารใหม่ทุกนายมีความมั่นใจและสบายใจ ตลอดระยะเวลาการฝึกทหารใหม่   ในผลัดนี้มีทหารใหม่ที่ได้สมัครใจเข้ารับราชการผ่านการสมัครทางระบบออนไลน์และสมัครในระหว่างการคัดเลือกทหารเป็นจำนวนมาก  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมและกองทัพบก  ในการที่จะลดการเกณฑ์ทหารแล้วเปลี่ยนมาเป็นการสมัครใจเข้ารับราชการทหาร  ทางผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 3 ได้ให้ความสำคัญกับทหารใหม่เป็นอย่างยิ่ง

แม่ทัพน้อยที่ 3 ได้ให้ความมั่นใจกับทหารใหม่ ในเรื่องการฝึกทหารใหม่ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 3 ที่เน้นย้ำให้การฝึกทหารใหม่ ดำเนินการฝึกอย่างเป็นระบบ การพัฒนาร่างกายแบบค่อยเป็นค่อยไปตามสภาพร่างกายแต่ละคน การปรับสภาพร่างกายจากพลเรือนไปสู่การฝึก เพื่อความแข็งแรงของร่างกายตามขั้นตอน การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเพื่อให้เป็นทหารที่มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพ พร้อมปฏิบัติหน้าที่หลังจากจบการฝึกหลักสูตร  จากนั้นจึงค่อยพัฒนาเพิ่มพูนความสามารถตามห้วงระยะเวลาต่อไปอย่างเป็นระบบ

โดยที่ผ่านมา ทางหน่วยฝึกทหารใหม่ ยังได้เปิดให้ญาติทหารใหม่ ได้เข้าชมสถานที่ฝึก ที่พักและสถานที่ต่างๆภายในหน่วยฝึก เพื่อให้ญาติทหารใหม่ได้ทราบ ถึงสภาพความเป็นอยู่ของลูกหลานตนเองและมีการกำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารกับญาติทหารใหม่ทุกนาย เพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร ให้ญาติทหารใหม่ได้รับทราบความเป็นอยู่ของทหารใหม่อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง

 

ในระหว่างการฝึก ได้เน้นย้ำต่อหน่วยฝึกทหารใหม่ให้ดำเนินการฝึกตามนโยบาย  ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 3 ในเรื่องการดูแลความเป็นอยู่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่พัก ที่รับประทานอาหาร ที่ประกอบอาหาร ห้องน้ำห้องส้วม และพื้นที่ต่างๆภายในหน่วยฝึก ต้องถูกต้องตาม สุขลักษณะ การรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บป่วย มีเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ คอยดูและตลอด 24 ชั่วโมง มีรถพยาบาล มีแพทย์ พร้อมดูแลตลอดเวลา หากน้องทหารใหม่ มีอาการเจ็บป่วย สามารถ รักษาพยาบาลได้ตลอดจนกว่าจะหายจากอาการเจ็บป่วย

ทุกหน่วยฝึกในกองทัพภาคที่ 3 ได้ให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของกำลังพลทุกนายที่เสียสละ ในการเข้ามารับใช้ชาติ ในระหว่างรับราชการที่หน่วยนั้น หน่วย ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ อาหารและโภชนาการ สิทธิสวัสดิการ อย่างดีและครบถ้วน รวมถึงส่งเสริม ให้พลทหารทุกนาย ก่อนจะปลดประจำการได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือการทำมาหาเลี้ยงชีพ ตามขีดความสามารถ หากต้องการสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนักเรียนนายสิบ หน่วยสนับสนุน ในด้านของการเตรียมนำความรู้ความสามารถให้พลทหารทุกนาย ซึ่งหน่วยจะดูแลตั้งแต่ก่อนเข้ามาเป็นทหารจนปลดประจำการออกไป

ช่วงวันที่ 30 เม.ย.67 ที่ผ่านมากองทัพน้องที่ 3 ได้มอบหมายให้  ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองทัพน้อยที่ 3 และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวทหารกองเกินที่มีกำหนด เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ  ในวันที่ 1 พ.ค. 67 จำนวน 3 นาย ดังนี้ 1. นาย ชวลิต สายพูน  74/1 ต.ดินทอง อ.วังทอง จังหวัด พิษณุโลก 2.นาย หรรษธร  เล็กมี  178  หมู่2 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก  3.นายวีรภัทร  แก้วโภคา  426/40 หมู่ 8 ต.อรัญญิกอ.เมือง จังหวัด พิษณุโลก   พร้อมได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับครอบครัวของทหารฯ พร้อมแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับระบบความเป็นอยู่ การฝึก สิทธิสวัสดิการขณะที่เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ เพื่อให้ครอบครัวได้คลายความกังวลใจ และมั่นใจในกองทัพบก และสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวทหาร ซึ่งหน่วยจะได้ช่วยดูแล แก้ปัญหา หากทางครอบครัวมีปัญหาในระหว่างการทำการฝึก และยังได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ช่วยดูแลแก้ไขปัญหาอีกทางด้วย

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น