Author
อนุชา

มูลนิธิวิทยุการบินแห่งประเทศไทยมอบทุนเด็กพิการ

มูลนิธิวิทยุการบินแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษาเด็กพิการ พิษณุโลก ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา

สันติบาลพิษณุโลกสร้างจิตสำนึกเทิดทูนสถาบัน

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล จัดอบรมสร้างจิตสำนึกเยาวชนเคารพและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ และการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต