Author
อนุชา

มูลนิธิวิทยุการบินแห่งประเทศไทยมอบทุนเด็กพิการ

มูลนิธิวิทยุการบินแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษาเด็กพิการ พิษณุโลก ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา

สันติบาลพิษณุโลกสร้างจิตสำนึกเทิดทูนสถาบัน

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล จัดอบรมสร้างจิตสำนึกเยาวชนเคารพและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ และการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต

กระทรวงสาธารณสุขพัฒนา 30 รักษาทุกโรคยุคใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินหน้า 4 เรื่องเปิดแผนพัฒนาโครงการ 30 บาทรักษาโรคยุคใหม่ในปี 2555 มียาดีมีคุณภาพใช้เพียงพอ ไม่ต้องรอรักษานาน มีหมอดูแลสุขภาพทุกครอบครัวเต็ม 100 ภายใน 2 ปี