Author
อนุชา

ชาวพิษณุโลกร่วมงานลอยกระทงย้อนยุคผ่านพ้นน้ำท่วม

ชาวพิษณุโลกร่วมงานลอยกระทงเมืองสองแคว หลังผ่านวิกฤตผ่านพ้นน้ำท่วม เที่ยวชมความงามตลอดทั้งคืน