ข่าวทั่วไป

ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก

“บุญทรง แทนธานี” นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก คนใหม่้ โดยในที่ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก เตรียมให้รัฐบาลช่วยเหลืองบประมาณในส่วนที่ท้องถิ่นต้องจ่ายให้พนักงาน และพนักงานจ้างตามนโยบายเพิ่มเงินเดือนให้กับวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท

มอบรางวัลแก่แม่ผู้สู้ชีวิต

เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่แม่ผู้สู้ชีวิตและทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังร่วมกับประชาชนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

เปิดศูนย์ ICT เทศบาล 1 กย.55

“การศึกษาไร้พรมแดน” เทศบาลนครพิษณุโลก เปิดศูนย์ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริการประชาชนทั่วไป 1 กย.55

กาชาดพัทลุงดูงานพิษณุโลก

เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับคณะกรรมการ สมาชิกและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการต่างๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ อส.ทางหลวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเปิดโครงการอาสาสมัครทางหลวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก(อส.ทล.อบจ.พล.)