ข่าวทั่วไป

ขยายเครือข่ายลดอุบัติเหตุบนถนน

จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการส่งเสริมแนวร่วม และขยายเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

จัดแข่งหมากล้อมASIAN UNIVERSITY

จัดแข่งขันหมากล้อม Asian University Go Tournament 2012 และการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13-15 ตค. 55 ที่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขับเคลื่อนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลกจัดอบรมโครงการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1

ทัพภาค3 แถลงผลการดำเนินงานโครงการกำจัดพืชเสพติด

แม่ทัพน้อยที่ 3 แถลงผลการดำเนินโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2555 ในห้วงเดือนตุลาคม 2554-เดือน กันยายน 2555 สามารถตัดทำลายไร่ฝิ่น ได้จำนวน 1,922 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 1,234.63 ไร่ ผลการปฏิบัติคิดเป็น ร้อยละ 98.17

ประชุมพระสังฆาธิการ

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชจัดประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดตามมติมหาเถรสมาคม ในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อชี้แจงนโยบายของทางคณะสงฆ์ เพื่อให้มีทิศทางในการบริหารจัดการวัดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกั

ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน ทบทวนสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่แต่ละจังหวัด และเตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขอุทกภัย ภัยแล้ง

เยี่ยมเยียนประชาชน และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนตามโครงการเยี่ยมเยียนประชาชน และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่วัดบ้านวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง พร้อมนำบริการจากหน่วยงานต่างๆไปให้บริการแก่พี่น้องประชาชน

ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก

“บุญทรง แทนธานี” นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก คนใหม่้ โดยในที่ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก เตรียมให้รัฐบาลช่วยเหลืองบประมาณในส่วนที่ท้องถิ่นต้องจ่ายให้พนักงาน และพนักงานจ้างตามนโยบายเพิ่มเงินเดือนให้กับวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท

มอบรางวัลแก่แม่ผู้สู้ชีวิต

เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่แม่ผู้สู้ชีวิตและทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555