กองพลพัฒนาที่ 3

ผบ.พล.พัฒนาที่3 นำผ้าห่มกันหนาวช่วยชาวบ้านต.หนองกะท้าว

กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นำผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ประสบภัยหนาว พื้นที่บ้านห้วยเซิม หมู่ 25 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

“ตู้แบ่งปันสุข”ปัจจัยสี่ จากตู้โทรศัพท์ที่อ.วังทอง

กองพลพัฒนาที่ 3 ดัดแปลงตู้โทรศัพท์เก่า ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การโทรศัพท์ จ.พิษณุโลก เป็น “ตู้แบ่งปันสุข” ใส่อาหารแห้ง เสื้อผ้า และยารักษาโรค บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 ในพื้นที่ ต.วังทอง

กองทัพภาคที่ 3 เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลบรรเทาภัยแล้งให้กับชาวบ้าน

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือภัยแล้ง หลังสถานการณ์แล้งขยายวงกว้าง พร้อมไปขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับประชาชนในพื้นที่ 2 จุด ช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำอุปโภคบริโภค

น้ำวังทองแห้งอบจ.ชัยนามผลิตประปาไม่ได้

ทหารจากกองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคให้ประชาชนในต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก แม่น้ำวังทองแห้งขอด อบต.ชัยนาม ไม่สามารถดึงน้ำมาผลิตประปาได้

ทหารช่วยแจกน้ำอุปโภคบริโภคชาววังทอง

ทหารจากกองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้นำน้ำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทหารแจกน้ำอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยแล้ง

ทหารจากกองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้นำน้ำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ต.ดอนทอง 2 หมู่บ้าน 120,000 ลิตร