กองทัพภาคที่ 3 เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลบรรเทาภัยแล้งให้กับชาวบ้าน

 เวลา  14.00 น.ของวันที่ 22 ม.ค. 2563 พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 และรองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3  เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์สำหรับโครงการสนับสนุนรัฐบาลในการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง   ตามที่ผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้ กองทัพภาคที่ 3 สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ สำหรับโครงการรัฐบาลในการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยกองทัพบก รับผิดชอบในด้านการขุดเจาะบ่อบาดาลในส่วนของพื้นที่นอกเหนือจาก ด้านการอุปโภคบริโภค และ ด้านการเกษตร โดยมีโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน  209  โครงการ โดยทางกองทัพภาคที่  3  ได้ให้ กองพลพัฒนาที่ 3  รับผิดชอบการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ 3  จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดนครสวรรค์ รวมจำนวน 47  แห่ง

โดยในวันนี้เริ่มดำเนินการเจาะบ่อบาดาล จำนวน  2 จุด คือที่บ้านสระโคล่ หมู่ 10 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีความลึก 130 เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 50 ครัวเรือน  170  คน  และพื้นที่ อ.วังทอง อีก 1 จุดและเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้ง  47 โครงการ  ประชาชนในพื้นที่  3 จังหวัดจะได้รับประโยชน์ มีจำนวน 8,811 ครัวเรือน ประชาชน จำนวน 30,010  คน และการดำเนินงานคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม นี้ ทั้ง 3  จังหวัด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุด

///////////

 

 

 

แสดงความคิดเห็น