ค.คนในข่าว

บรรดิษฐ์ อินต๊ะ

บางระกำโมเดลต้องทำทุกปี เสียงจากผู้ปฏิบัติ บรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผอ.ชลประทานพิษณุโลก อย่ามองบางระกำโมเดลเป็นสิ่งก่อสร้าง แต่เป็นวิถีคิดแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือน้ำท่วมภัยแล้ง

วิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์

นายกเทศมนตรีบางระกำเมืองใหม่ สร้างการมีส่วนร่วมของราษฏรในพื้นที่ วางผังเมือง รองรับการเจริญเติบโต ให้ประชาชนอยู่ร่วมกับภัยพิบัติน้ำท่วม

ขรก.ดีเด่นยึดหลักพอเพียง

3 ขรก.ดีเด่น จ.พิษณุโลก น้อมนำเอาพระราชดำรัสเรื่องความพอเพียง เป็นหลักยึดและแนวทางในการครองตน ทำงานให้ประชาชนมีความพึงพอใจ และบริการประดุจดั่งญาติมิตร