บ้านน้ำจวง

ลงแขกเกี่ยวข้าวนาขันบันได

ชาวเขาบ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวและสร้างสัมพันธ์อันดีกับคนพื้นราบ