ลงแขกเกี่ยวข้าวนาขันบันได

งานดังกล่าวมีขึ้นที่แปลงนาข้าวขั้นบันไดของเกษตรกรบ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพี่น้องประชาชนชาวพื้นราบร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวกับราษฎรบ้านน้ำจวงซึ่งเป็นชาวไทยภูเขา เพื่อสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีของชาวไทยทุกหมู่เหล่า รวมทั้งเป็นการสืบสานงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวที่มีมาแต่ดั้งเดิม งานข้ามเขามาด้วยความห่วงใย เกี่ยวข้าวนาขั้นบันได ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2553 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรร่วมโครงการ 14ราย พื้นที่ปลูกข้าว 46 ไร่เศษ สำหรับในปีนี้เป็นปีที่สองของการจัดงาน มีเกษตรกรชาวไทยภูเขาร่วมโครงการ 39 ราย ทำการปรับพื้นที่เป็นนาขั้นบันไดและปลูกข้าว เนื้อที่ 150.7 ไร่ ใช้พันธุ์ข้าว 2 สายพันธ์เป็นพันธุ์หลัก คือ พันธุ์ กข.39 และสายพันธุ์ดี ได้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 80 ถังต่อไร ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกได้มอบหมายให้คณะทำงานลงพื้นที่ส่งเสริมให้พี่น้องชาวไทยภูเขาสามารถผลิตข้าวในพื้นที่ลาดชันให้เพียงพอต่อการบริโภค

 

การส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาบ้านน้ำจวงและหมู่บ้านใกล้เคียงในการทำนาข้าวแบบขันบันไดและให้ได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงนี้ยังเป็นการสนองงานของ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ที่ประสงค์ให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เยาวชนและเกษตรกร โดยการจัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบขั้นบันได การจัดตั้งกลุ่มเยาวชนเกษตรกรโรงเรียนบ้านน้ำจวงและจัดให้มีกิจกรรมการจัดทำแปลง การตกกล้า ถอนกล้าปักดำ การเกี่ยวข้าว และการสำรวจโรคแมลงในแปลงนา เป็นต้น

 

แสดงความคิดเห็น