บ้านน้ำจวง

พระราชทานความช่วยเหลือชาวอ.ชาติตระการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรบ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ลงแขกเกี่ยวข้าวนาขันบันได

ชาวเขาบ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวและสร้างสัมพันธ์อันดีกับคนพื้นราบ