ประกวดลิเกเยาวชนภาคเหนือตอนล่าง

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบรางวัลการประกวดลิเกเยาวชนภาคเหนือตอนล่างของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ”สืบสานงานศิลป์  เพื่อแผ่นดินเกิด เทิดไท้องค์ราชัน” ซึ่งลิเกเยาวชนคณะรวมพลคนรักศิลป์จากจังหวัดสุโขทัย ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

( 23  ก.ค. 54 )  ที่บริเวณลานศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนวังจันทน์)  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก  จัดการประกวดลิเกเยาวชน(ภาคเหนือตอนล่าง) “สืบสานงานศิลป์  เพื่อแผ่นดินเกิด เทิดไท้องค์ราชัน” ในรอบชิงชนะเลิศ  โดยมี      นายธีระพงษ์  โสดาศรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  เป็นประธานพิธีเปิดและมอบรางวัลแก่คณะลิเกที่ชนะเลิศการประกวด

การจัดประกวดลิเกเยาวชนดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม  ปี 2554 ของกรมประชาสัมพันธ์ ที่มุ่งส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการรักษาเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4  มอบหมายให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดประกวด  มีคณะลิเกจากจังหวัดภาคเหนือตอนล่างร่วมเข้าประกวด ในรอบแรก 11 คณะ  คณะกรรมการตัดสินการประกวดได้คัดเลือกไว้ 4 คณะ เป็นลิเกเยาวชนจากจังหวัดนครสวรรค์ 2 คณะ และจังหวัดสุโขทัย 2 คณะ เพื่อเข้าร่วมการประกวดในรอบชิงชนะเลิศดังกล่าวแล้ว   ผลการประกวดปรากฏว่า    คณะลิเกรวมพลคนรักศิลป์ จังหวัดสุโขทัย  ชนะเลิศการประกวด    ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1  คณะลิเกเยาวชนบุตรพระบาง จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2  คณะลิเกพรพระ จังหวัดสุโขทัย  ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลชมเชย คณะลิเกบุตรพระบาง จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่คณะลิเกเยาวชนบุตรพระบาง จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับโล่เกียรติยศ และรางวัลขวัญใจแม่ยก  ได้แก่คณะลิเกรวมพลคนรักศิลป์ จังหวัดสุโขทัย  ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

แสดงความคิดเห็น