นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 14 สิงหาคม 2554  ที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 พิษณุโลก  นางสาว         ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  พร้อมคณะซึ่งเดินทางไปตรวจสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดพิษณุโลก และการให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัย และรับทราบแนวทางการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดพิษณุโลก จาก นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 

 

ซึ่งได้นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำในภาคเหนือตอนล่าง โดยใช้ระบบทางด่วนน้ำ WARTER WAY ด้วยการผันน้ำหรือผลักดันน้ำจากแม่น้ำยม โดยใช้คลองที่เป็นเส้นทางรับน้ำในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก  และอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  และอีกเส้นหนึ่งคือลำน้ำยมสายเก่าหรือคลองเมม หากมีการขุดลอกและสร้างระบบประตูระบายน้ำ เพื่อผลักให้ปริมาณน้ำเข้าสู่คลองทั้งสองเส้นประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตร ก็จะสามารถช่วยลดปริมาณน้ำในแม้น้ำยมที่ยังไม่มีระบบการบริหารจัดการน้ำที่ดีนัก เพื่อให้น้ำลงสู่ลำน้ำน่านที่มีระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพมากกว่า แล้วเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่มีเขื่อนชัยนาทรองรับอยู่แล้ว ก็จะสามารถลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์  หลังจากรับฟังสถานการณ์น้ำท่วม การให้ความช่วยเหลือราษฎรและข้อเสนอแนวทางการการบริการจัดการน้ำของจังหวัดพิษณุโลกแล้ว  นายกรัฐมนตรี เห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในเรื่อง ระบบทางด่วนน้ำ (WARTER WAY) พร้อมได้ให้นโยบายในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ โดยในระยะสั้น ขอให้มีการแก้ไขปัญหาหาในส่วนของจังหวัดโดยใช้ขีดความสามารถของจังหวัดเท่าที่มีอยู่ ส่วนในระยะยาวที่จะต้องมีการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ โดยมอบหมายให้กรมชลประทานได้เร่งจัดทำ WORKSHOP การแก้ปัญหาน้ำของประเทศทั้งระบบ

 

แสดงความคิดเห็น