ร้านขายเนื้อสัตว์ผ่านเกณฑ์อาหารปลอดภัย 5 แห่ง

อาหารปลอดภัย

เมื่อเวลา  13.30 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2554 ที่ตลาดสดเทศบาล 6 (ร่วมใจ)  นางเปรมฤดี  ชามพูนท  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ให้การต้อนรับนายทฤษฎี  ชาวสวนเจริญ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) และมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) ให้กับร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 5 แห่ง

อาหารปลอดภัย

นางเปรมฤดี  ชามพูนท  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า  ตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด  มีระบบการผลิตเนื้อสัตว์ที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน และสามารถตรวจย้อนกลับได้    โดยมีผู้ประกอบการยื่นคำขอรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)  ในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก  จำนวน 6 แห่ง  คณะทำงานตรวจประเมินฯ ได้ดำเนินการตรวจประเมินสถานที่ดังกล่าวแล้ว 

 

ผลการตรวจประเมินพบว่ามีสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 5 แห่ง   ดังนี้  ร้านนางเพลินพิศ  ตั้งจิตรวิบูลย์กุล , ร้านนางปราณี  จุลมานพ , ร้านนางนงนุช แดงนิ่ม , ร้านนางสะอาด  สัวกิตติกุล  และร้านนางจิรนิตย์  เยี่ยมสุวรรณ  ซึ่งเป็นสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดสดเทศบาล 6 (ร่วมใจ)  ในการนี้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก โดยนายทฤษฎี  ชาวสวนเจริญ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 เดินทางมาราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety)  ณ ตลาดสดเทศบาล 6 (ร่วมใจ)  และมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) ให้กับร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

แสดงความคิดเห็น