น้ำท่วมผู้ป่วยไข้เลือดออกพุ่งเตือนตาแดง-ฉี่หนูระบาด

เตือนระวังตาแดง-ฉี่หนูระบาดชุกช่วงน้ำท่วม

นายแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากข้อมูลโรคติดต่อที่สำคัญ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 22 สิงหาคม 2554 พบมีผู้ป่วยโรคที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษจากภาวะน้ำท่วมขณะนี้ ดังนี้ โรคไข้เลือดออก มีผู้ป่วยแล้ว 1,033 ราย มากกว่าปีที่แล้วทั้งปีที่มีผู้ป่วย 821 ราย อำเภอวังทองมีอัตราสูงสุด รองลงมาคือ อำเภอนครไทยและอำเภอเมืองตามลำดับ ขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่อำเภอเมืองมีมากที่สุดคือ 756 ราย รองลงมาอำเภอวังทอง 175 ราย นครไทย 121 ราย ตามลำดับ มีผู้ป่วยอายุระหว่าง 15-24 ปีมากที่สุดรายละ 31.36 รองลงมาคือ 10-14 ปีร้อยละ 23.81

 

ในเดือนสิงหาคมที่มีภาวะน้ำท่วมพบผู้ป่วย 101 ราย น้อยกว่าปีที่แล้วในเดือนเดียวกันที่มีผู้ป่วย 167 ราย เมื่อเปรียบเทียบในระดับประเทศพบว่าอัตราป่วยของจังหวัดพิษณุโลกอยู่อันดับที่ 5 ซึ่งคาดว่าในเดือนกันยายนจะยังมีผู้ป่วยในระดับเดียวกันอีก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกได้เร่งรัดให้มีการควบคุมโรค โดยเฉพาะในพื้นที่ป่วยซ้ำซาก จำนวน ๘๘ หมู่บ้าน ๗ ชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อย่างไรก็ตามความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนและสถานที่สาธารณะคือหัวใจสำคัญในการลดโรคนี้ โรคเลปโตสไปโลซีสหรือโรคฉี่หนู มีผู้ป่วยแล้ว 17 ราย พบมากที่สุดที่อำเภอเมืองจำนวน 6 ราย นครไทย 5 ราย พรหมพิรามกับชาติตระการอำเภอละ 2 ราย เนินมะปรางกับบางระกำอำเภอละ 1 ราย ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต พบในเดือนพฤษภาคม มากที่สุด 6 ราย เฉพาะเดือนสิงหาคมที่มีภาวะน้ำท่วมพบ 3 ราย ที่อำเภอเมือง นครไทย พรหมพิราม จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมต้องไม่ลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆแม้ว่าจะไม่มีแผลที่เท้าก็ตาม และหากมีไข้ ตัวร้อน ปวดบริเวณน่องมากต้องรีบพบแพทย์โดยด่วนเพราะโรคนี้มีอันตรายถึงชีวิต

 

 โรคตาแดง มีผู้ป่วยแล้ว 1,031 ราย จำนวนผู้ป่วยมีมากที่สุดที่อำเภอวังทอง 299 ราย รองลงมาคืออำเภอบางระกำ 175 ราย อำเภอเนินมะปราง 174 ราย ตามลำดับ ขณะที่เดือนกรกฎาคมพบผู้ป่วยมากที่สุด 174 ราย เฉพาะเดือนสิงหาคม 118 ราย พบมากที่สุดที่อำเภอเนินมะปราง 38 ราย วังทอง 32 ราย พื้นที่น้ำท่วมอย่างอำเภอบางระกำพบไม่มากนัก 10 ราย พรหมพิราม 9 รายและอำเภอเมือ 9 ราย ท้ายที่สุดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพในภาวะอากาศลักษณะนี้ให้ดี หากมีอาการเจ็บป่วยโดยเฉพาะตัวร้อนเป็นไข้ต้องรีบทำการรักษาและบอกประวัติที่อาจจะเกี่ยวข้องกับโรคเช่นการลุยน้ำ อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก เป็นต้นเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพและสุดท้ายคืออุบัติเหตุจากการตกน้ำในเด็กต้องดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด

 

แสดงความคิดเห็น