เสนอเปลี่ยนชื่อ”แก่งเสือเต้น”เป็นเขื่อน”พ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

เครือข่ายเขื่อนแม่น้ำสายหลัก ยังเหลือลุ่มน้ำยม...?

31 สิงหาคม 2554  ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เป็นเจ้าภาพ จัดเวทีขับเคลื่อนแก้ปัญหาวิกฤตน้ำท่วมสุโขทัย โดยเชิญ 7 จังหวัดในลุ่มน้ำยม ประกอบด้วยจังหวัดพะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ เข้าร่วมเวทีเสวนาและแสดงความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยมี นายปิติ แก้วสลับสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการเสวนาฯ

 

ผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วย 4 ภาคส่วน คือ ภาคราชการ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ในการจัดเวทีครั้งนี้ มีประชาสัมพันธ์จังหวัด และผู้แทน จาก 7 จังหวัด เข้าร่วมด้วย มีการนำเสนอผลการศึกษาความเป็นมาเกี่ยวกับวิกฤต   น้ำท่วมของจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำยม ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน และความสูญเสียในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเป็นจำนวนมาก หากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว

 

 

พร้อมมีการถกแถลงแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำยม เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาวิกฤตลุ่มน้ำยมที่จะนำเสนอต่อรัฐบาลได้พิจารณาต่อไป ในการจัดเวทีครั้งนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกันว่า ในการขับเคลื่อน จะต้องใช้พลังของทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเมือง ที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย ภาคราชการ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชนและภาคสื่อมวลชน ที่จะต้องร่วมมือกันอย่างบูรณาการในการแก้ไขปํญหา

 

โดยขอให้แต่ละจังหวัดได้กลับไปจัดเวทีย่อยๆเพื่อหาข้อสรุปแนวทางของแต่ละจังหวัด แล้วมาจัดเวทีครั้งใหญ่เพื่อนำเสนอแนวทางที่จะต้องมีการร่วมมือกันอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ลดปัญหาผลกระทบจากความขัดแย้งทางความคิดระหว่างกลุ่มนักอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม กับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม โดยที่ประชุม ได้มีการเสนอแนวคิด ให้เปลี่ยนเป็นการก่อสร้างเขื่อนพ่อขุนรามคำแหง แทนชื่อเขื่อนแก่งเสือเต้น เพื่อลดแรงเสียดทานการคัดค้านการก่อสร้างของกลุ่มนักอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมลง

แสดงความคิดเห็น