เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จัดอบรมวิถีพุทธ วิถีไทย เทิดไท้องค์ราชันย์

เช้าวันนี้ ( 1 ก.ย.54 ) ที่หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมวิถีพุทธ วิถีไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมเครือข่ายวิถีพุทธ  สหวิทยาเขต โรงเรียนเครือข่ายวิถีพุทธ  สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มีความมุ่งหมายในการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้นงานส่งสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดการอบรมคุณธรรมนำความรู้สร้างจิตสำนึกความกตัญญูเทิดไท้องค์ราชันย์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมเครือข่ายวิถีพุทธ  สหวิทยาเขต โรงเรียนเครือข่ายวิถีพุทธขึ้น ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนไทยรู้จักการนำคุณธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข สำหับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายวิถีพุทธ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคเหนือ เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 7 โรงเรียน 600 คน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ สงครามชีวิต ผู้ว่าปรีชาลูกชาวนา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ทอล์คโชว์ คุณธรรมนำชีวิต โดย ดร. พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือพระน้ำฝน จากวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม  การจัดนิทรรศการโรงเรียนวิถีพุทธ และการแสดงดนตรีของวงอารามบอยแบนด์อีกด้วย

 

////

ข่าว : ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น