พ่อเมืองสองแควประชุมด่วนบางระกำโมเดล        เมื่อเวลา  10.30 น.วันนี้(1 ก.ย.54)  ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุทกภัย “บางระกำโมเดล” ซึ่งนายกรัฐมนตรี(นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร)  ได้มาตรวจติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอ บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554 โดยได้เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่จะต้องดำเนินการโดยรวดเร็วทันที ถูกจุด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเบื้องต้น พร้อมทั้งได้มอบหมาให้จังหวัดพิษณุโลกติดตามความก้าวหน้าและให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วน และให้รายงานผลการดำเนินการสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  จังหวัดพิษณุโลก จึงได้มีการประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน บางระกำโมเดล และการรายงานผลการปฏิบัติงานให้นายกรัฐมนตรี โดยจะมีการจัดทำรายงานสถานการณ์ในภาพรวมของจังหวัด และในส่วนของบางระกำโมเดล ในด้านการให้ความช่วยเหลือ จะมีการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเกษตร(พืช) ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ด้านสาธารณสุขและฟื้นฟูจิตใจ ด้านศาสนสถาน ด้านสถานศึกษา ด้านสถานการณ์น้ำ และด้านอื่นๆ

 

แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุทกภัย “บางระกำโมเดล” ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี(นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร) ใช้หลัก 2P 2R  การเตรียมการ (Preparation) คลังข้อมูล    กลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัด  เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ   การจัดทำแผน    สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก  เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ          การช่วยเหลือเบื้องต้น(Response) อำเภอพื้นที่  เป็นแม่งาน ที่จะต้องระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ทันที ถูกจุด ในเบื้องต้น เน้นในเรื่องของปัจจัย 4 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน  อำเภอบางระกำ  เป็นแม่งาน “บางระกำโมเดล”  จัดทีมงานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัด Call Center  อยู่เวรตลอด 24 ชั่วโมง คอยรับทราบข่าวสาร และแจ้งการช่วยเหลือ  การฟื้นฟู เยียวยา (Recovery) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก  เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก การแก้ไขระยะยาว(Prevention) โครงการชลประทานพิษณุโลก  เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ ที่จะดูแลในด้าน ระบบทางด่วนน้ำ (Water way) แก้มลิง คลองเชื่อมแก้มลิง  แก้มลิงขนาดใหญ่ และเขื่อน

แสดงความคิดเห็น