นิเทศฯมน.จัดเวที“ สื่อสร้างสรรค์ สื่อแทนคุณ”

สื่อสร้างสรรค์

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ สื่อวิถีพุทธ : บนวิถีแห่งปัญญาและความคิด ในหัวข้อ “ สื่อสร้างสรรค์ สื่อแทนคุณ” โดย คุณอี้แทนคุณ จิตต์อิสระ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน2554 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.นเรศวร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการข้อมูลข่าวสารในยุคแห่งการแข่งขันบน พื้นฐานของจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน

 

ภายในงานประกอบด้วย การเสวนาที่แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ในช่วงเช้า หัวข้อ“สื่อสร้างสรรค์ในบทบาทสื่อวิถีพุทธบนวิถีแห่งปัญญา” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณ แทนคุณ จิตต์อิสระ ประธาน “กองทุนสื่อธรรมะเพื่อเยาวชน” และประธานเครือข่ายเยาวชนคนรักดี และในช่วงบ่าย ในหัวข้อ “รู้หน้า…ก็รู้ใจ”พร้อมกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง และทัศนคติ ในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน โอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว สำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-6416696,081-5329116

แสดงความคิดเห็น