ทบทวนวิสัยทัศน์กลุ่มจว.เหนือล่าง

ทบทวนวิสัยทัศน์กลุ่มจว.เหนือล่าง

ที่โรงแรมลีลาวดี ปาร์ค แอนด์โฮเต็ล อ.เมือง จ.พิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาทบทวนวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยมีองค์กรภาครัฐ ทั้งส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรผู้ประกอบการธุรกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนประชาชน จาก 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์และอุตรดิตถ์ ประมาณ 200 คน เข้าร่วมถกแถลงแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนงาน/โครงการแบบบูรณาการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  

ทบทวนวิสัยทัศน์กลุ่มจว.เหนือล่าง

 

ที่จัดทำโดยคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้นำเสนอผลความก้าวหน้าการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2556โดยกำหนดเป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่กำหนด โดยนำแนวคิดห่วงโซ่แห่งคุณค่า(Value Chain) เชื่อมโยงการขับเคลื่อนแผนงานโครงการอย่างบูรณาการ พร้อมทั้งเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สะท้อนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่การจัดทำคำของบประมาณตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 โดยวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จัดทำขึ้น จะสอดคล้องรองรับกับทิศทางนโยบายของรัฐบาลใหม่ และการเตรียมความพร้อมกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ด้วย

ทบทวนวิสัยทัศน์กลุ่มจว.เหนือล่าง

ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก –ข่าว/ภาพ

แสดงความคิดเห็น