ทำดีเพื่อแผ่นดินถวายพระเจ้าแผ่นดิน

ทำดีเพื่อแผ่นดินต.โคกสลุดอ.บางกระทุ่ม

วันที่  20 ก.ย.54  ที่บริเวณหน้าวัดย่านยาว หมู่ 2 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ถวายพระเจ้าแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ 84 คู คลอง รวมใจภักดิ์ รักษ์สายน้ำน่าน เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติประจำปี 2554

 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2538 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ ที่ได้เสด็จประพาสทางชลมารค เพื่อตรวจสภาพคลองแสนแสบและเยี่ยมประชาชนสองฝั่งคลองจากกรุงเทพถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537 ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้องค์กรและบุคคลได้ย้อนกลับมาให้ความสำคัญแก่แม่น้ำ คู คลอง ด้วยการเสริมสร้างและจัดกิจกรรมสนับสนุนให้สภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำ คู คลอง มีความสะอาดและสวยงาม

 

ทำดีเพื่อแผ่นดินต.โคกสลุดอ.บางกระทุ่ม

สำหรับกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คูคลอง ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มุ่งเน้นการดำเนินการแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน ในพื้นที่ในการร่วมแรงร่วมใจเพื่อพลิกฟื้นคืนความสมบูรณ์ให้แก่ แม่น้ำ คู คลอง ตลอดจนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน เกิดความตระหนักรับผิดชอบต่อการดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้ำ คู คลองในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการปล่อยพันธุ์ปลา ประกอบด้วย ปลาจีน ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลานวลจันทร์ จำนวน 40,000 ตัว และการมอบพันธุ์ไม้ยางนาให้กับผู้นำท้องถิ่น ประชาชน นำไปปลูกหลังน้ำลด จำนวน 500 ต้น อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น