ป่าชุมชนอ.วังทองและอ.วัดโบสถ์คว้ารางวัลชนะเลิศ

ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตัดสินการประกวดป่าชุมชนระดับจังหวัด ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการประกวดป่าชุมชนตามโครงการหมู่บ้านดูแลป่าใกล้บ้าน (ป่าชุมชน) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยมีนายประสิทธิ์ พัฒนใหญ่ยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ประธานได้พิจารณาตัดสินการประกวดป่าชุมชนระดับจังหวัด ซึ่งมีหมู่บ้านต่างๆเข้าร่วมการประกวด รวม 15 หมู่บ้าน แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทหมู่บ้านที่ยังไม่เคยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากกรมป่าไม้ ส่งประกวดจำนวน      9 หมู่บ้าน และประเภทหมู่บ้านที่เคยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากกรมป่าไม้ ส่งประกวดจำนวน 6 หมู่บ้าน ส่วนเกณฑ์การตัดสินคณะกรรมการฯพิจารณาการกระบวนการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลรักษาผืนป่าไปสู่ความยั่งยืน ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและหลักเกณฑ์ประกอบอื่นๆที่คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่าชุมชนที่ร่วมประกวดก่อนหน้านี้แล้ว

 

สำหรับโครงการหมู่บ้านดูแลป่าใกล้บ้าน (ป่าชุมชน) เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดพิษณุโลกจัดการประกวดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554 และสร้างจิตสำนึกของราษฎรในหมู่บ้านพื้นที่ใกล้ป่ามีความตระหนัก อนุรักษ์หวงแหนตลอดจนมีส่วนร่วมในการรักษาผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ร่วมกับภาครัฐ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในชุมชนได้รับประโยชน์เกื้อกูลจากป่า อีกทั้งเพื่อรักษาระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และลดปัญหาโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ปรากฏว่า หมู่บ้านที่ชนะเลิศประเภทที่ยังไม่เคยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากกรมป่าไม้ ได้แก่ บ้านหนองหญ้าคมบาง หมู่ที่ 12 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง พื้นที่ป่าชุมชน จำนวน 1,200 ไร่ จะได้รับโล่และเงินรางวัล จำนวน 50,000 หมื่น และหมู่บ้านที่ชนะเลิศประเภทเคยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากกรมป่าไม้ ได้แก่ บ้านหนองยางหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ พื้นที่ป่าชุมชน 1,167 ไร่ จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล จำนวน 25,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ของแต่ละประเภทซึ่งจังหวัดพิษณุโลกจะได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลแก่หมู่บ้านที่ชนะเลิศต่อไป

แสดงความคิดเห็น