เปิดเวทีประชาชนคนพิษณุโลกชูเมืองหลวงภาคเหนือล่าง

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 6 ธ.ค.2554  ที่หน้าพิพิธภัณฑ์ชาวแพ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  นางเปรมฤดี ชามพูนท  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  ร่วม เสวนาและเปิดประเด็นทิศทางการพัฒนาเมืองพิษณุโลก ในการจัดเวทีประชาคมสภาประชาชนคนพิษณุโลก ซึ่งร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก เพื่อระดมความคิดเห็นของภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชมรมต่างๆ เพื่อให้เป็นเวทีในการเสนอความคิดเห็นต่อการพัฒนาเมือง และการสร้างโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นพร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขได้อย่างอิสระ สร้างกระบวนการมีความร่วมของทุกภาคส่วนที่มีต่อการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมเวทีในครั้งแรกนี้ ประมาณ 100 คน

 

ในการจัดเวทีครั้งแรกนี้  นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ได้เปิดประเด็นการบริหารจัดการน้ำในเขตเมือง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  ประเด็นการพัฒนาเมืองพิษณุโลกให้เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งธุรกิจการลงทุน  หรือการพัฒนาให้เป็นเมืองหลวงของภาคเหนือตอนล่าง ที่มีทั้งระบบการกระจายสินค้า หรือ โลจิสติกส์  เมืองแห่งการบริการที่หลากหลายและปลอดภัย ซึ่งขณะนี้จังหวัดพิษณุโลก  ได้ รับความสนใจจากนักลงทุน ดังจะเห็นได้จากจังหวัดพิษณุโลก มีศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเกิดขึ้น และมีแนวโน้มว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะมีห้างใหญ่ สนใจที่จะมาลงทุนขยายสาขาที่พิษณุโลก ซึ่งถือเป็นโอกาสทองของพิษณุโลกที่ไม่ควรให้ต้องหลุดลอยไป ซึ่งการเปิดประเด็นดังกล่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับความสนใจจากเวทีและนักวิชาการที่เข้าร่วมที่จะนำประเด็นเหล่านี้ไป วิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาเมืองพิษณุโลกอย่างมีทิศทางต่อไป

แสดงความคิดเห็น