สรุปผลแข่งขันหิรัญญิการ์เกมส์

ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล   รองอธิการบดีฯ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกรีฑา ในรายการ ทุ่มน้ำหนักหญิง  ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยฯ  เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2554  โดยผลการแข่งขัน  ชนะเลิศ  นางสาวพิริยะ สดงาม (ภาคพายัพ)  รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวลลิตา พึ่งทอง (พิษณุโลก)  รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวนันทพร ชูวงษ์ (พิษณุโลก)  รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวบัวทอง คะปะนา (ลำปาง)

 

รายงานผลการแข่งขันกรีฑา  วันที่ 9 ธันวาคม 2554

วิ่ง10,000 เมตร ชาย
ชนะเลิศ นายเล็กคำ กะรัตหลวง (ภาคพายัพ)
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายชุมชาย คะแนนดีพงศ์ (ลำปาง)
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายวันชาติ  ธนสิริพงษ์ (ตาก)
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายธีระชาติ แซ่หยาง (พิษณุโลก)

เขย่งก้าวกระโดด ชาย
ชนะเลิศ นายนวชน เครือธง (ภาคพายัพ)
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายกฤษฎา อุ่นตัน (ภาคพายัพ)
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายพรเทพ คล่องสั่งสอน (พิษณุโลก)

วิ่ง 200 เมตร ชาย
ชนะเลิศ นายสุรศักดิ์ แซ่ตั่ง (ภาคพายัพ)
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายกิตติคุณ กันวะวัง (ลำปาง)
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายสุรุจ นาจกระโทก (พิษณุโลก)

วิ่ง 200 เมตร หญิง
ชนะเลิศ นางสาวศรีวตาภรณ์ ต้นพิศมัย (พิษณุโลก)
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาววรรณรัตน์ เอกจิตต์ (ลำปาง)
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวศศิธร ทิพย์วงค์ (ลำปาง)

กระโดดสูงหญิง
ชนะเลิศ นส.สินีนาถ เพ็งเดช พิษณุโลก
รองอันดับ 1 นส.ชุลีพร โมอ่อน เชียงใหม่
รองอันดับ 2 นส.ปรียาภรณ์ กันตา พิษณุโลก

ขว้างจักรชาย
ชนะเลิศ นายรัตนชัย พูดประโยชน์ ตาก สถิติ 28.03 เมตร
รองอันดับ 1 นายอุดมทรัพย์ พิมสาร เชียงใหม่ สถิติ 27.60 เมตร
รองอันดับ 2นายวีรวัฒน์ มาหา ลำปาง สถิติ 25.15 เมตร

 

ขณะที่ รศ.สมกิจ  อนะวัชกุล  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเทนนิส ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยฯ  เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2554  โดยสรุปผลการแข่งขันดังนี้

เทนนิส ชายเดี่ยว
ชนะเลิศ นายอานันท์ ธิวรรณลักษณ์ (น่าน)
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายศวางกูร ชมภูศรี(ลำปาง)
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายวิศรุต มีชำนาย (ภาคพายัพ)
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายทัพไทย พระทองคำ(ตาก)

เทนนิส หญิงเดี่ยว
ชนะเลิศ นางสาวจิราภรณ์ ทวีคำ (ภาคพายัพ)
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวชุติกาญจน์ ปิงชัย (ภาคพายัพ)
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววราภรณ์ งามสมพงษ์ (น่าน)
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวอาภาภรณ์ ปุกคำดี (น่าน)

เทนนิส ชายคู่
ชนะเลิศ นายสถาพร อุ่นสุก , นายทัพไทย พระทองคำ (ตาก)
รองชนะเลิศอันดับ1 นายศวางกูร ชมภูศรี , นายทัศนัย ใหญ่วงศ์ (ลำปาง)
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายสมศักดิ์ นครศรี , นายสุทธิสาร วงษ์เวียน (พิษณุโลก)
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายธีรพงษ์ กรรณิกา , นายธรรมนูญ ตรีรัตน์พิจารณ์ (ภาคพายัพ)

 

ติดตามผลการแข่งขันได้ที่  : www.plc.rmutl.ac.th

 

 

แสดงความคิดเห็น