มน.เตรียมเปิดวิทยาเขตกำแพงเพชร

นายเดชา ดีผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัย ด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะประกอบด้วย รศ.ดร.เดช. วัฒนชัยยิ่งเจริญ ผอ.สำนักงานอธิการบดี ผอ.กองแผนงาน ผอ.กองกลาง ร่วประชุมกับ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างวิทยาเขตมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมกลีบจำปา ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

แสดงความคิดเห็น